Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Mysłowice zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://kursy.myslowice.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2019-12-23 (publikacja wewnętrzna).
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-22
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2019.12.05 r.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: HyperView Sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest [imię i nazwisko do osoby odpowiedzialnej, adres poczty elektronicznej]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu [numer telefonu]. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja zadania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji zadania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Kontakt

adres: Urząd Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
e-mail: um@myslowice.pl
tel: 32 31 71 100

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice

Tel. 32 31 71 100
Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością – podjazd od ul. Powstańców, drzwi automatyczne.
Na dziedzińcu wewnętrznym Urzędu znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób
z niepełnosprawnością.
Toaleta dla osób poruszających się na wózku znajduje się na parterze budynku.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego online.
Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.

Urząd Miasta Mysłowice, ul. Plac Wolności 5, 41-400 Mysłowice

Tel. 32 31 71 100
Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością – dogodne dojście do windy od dziedzińca wewnętrznego Urzędu. Winda posiada system głośnomówiący i oznaczenia numerów pięter
w alfabecie Braille’a.
Na dziedzińcu wewnętrznym Urzędu znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób
z niepełnosprawnością.
Toalety dla osób z niepełnosprawnością i/lub poruszających się na wózku znajdują się na wszystkich piętrach budynku.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego online.
Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.

Urząd Miasta Mysłowice – Urząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5, 41-400 Mysłowice

Tel. 32 225 10 85, 32 225 10 59
Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością – wejście do budynku z niskim progiem, zainstalowana platforma do przewozu osób poruszających się na wózku. Istnieje możliwość obsługi osób z niepełnosprawnością na parterze budynku.
W pobliżu budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
Toaleta dla osób z niepełnosprawnością dostępna jest na parterze budynku.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego online.
Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinacje klawiszy:
• CTRL + F5 – ponowne załadowanie zawartości strony.
Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:
• TAB – przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia,
• SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia,
• ENTER – wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśnięcie przycisku OK,
• SPACJA – przejście do kolejnej sekcji na stronie,
• ← ↑ → ↓ – przewijanie widocznej części strony.

Ułatwienia dostępu – zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer, Opera:
• [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok,
• [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok.