O projekcie

Portal Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Mysłowice oraz usługi i dane na nim prezentowane, powstał w ramach realizacji zamówienia: „Dostawa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej oraz sprzętu i oprogramowania serwerowego.”
Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu: „Budowa Mysłowickiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej jako narzędzia zwiększenia zakresu i jakości usług świadczonych drogą elektroniczną”.
Projekt został dofinansowany w ramach Działania 2.1 „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, OŚ priorytetowa II Cyfrowe Śląskie Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego na lata 2014-2020”.
Mysłowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej to otwarta, cyfrowa platforma integrująca referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze opisowym i przestrzennym w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi usług elektronicznych. Podstawowym celem projektu jest zapewnienie organom administracji publicznej, obywatelom i przedsiębiorcom dostępu przy pomocy środków komunikacji elektronicznej do zintegrowanych, aktualnych i kompletnych informacji gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych i referencyjnych zasobach źródłowych. W zakresie zapewnienia jak najwyższej jakości, ciągłości i dostępności wdrożono usługi wewnątrzadministracyjne (typu A2A), usługi dedykowane dla mieszkańców (typu A2C) i przedsiębiorców (typu A2B) na różnych poziomach dojrzałości. Celem powyższych działań było uzyskanie jak najwyższej jakości i wiarygodności danych, możliwości ich wizualizacji w przestrzeni, ich redystrybucji wewnątrz urzędu oraz dla odbiorców zewnętrznych, zwiększenia dostępności e-usług publicznych za pomocą wdrożonych w ramach projektu szeregu e-usług. Ponadto realizacja dała możliwość zapewnienia nowoczesnej i wysokowydajnej infrastruktury mającej bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych we wdrożonych systemach, w ramach których realizowana jest interoperacyjność i pozyskiwanie danych.
Realizacja projektu stanowi próbę przekształcenia Mysłowic w miasto nowych technologii oraz zrównoważonego rozwoju poprzez zwiększenie dostępności i dojrzałości usług świadczonych drogą elektroniczną.