Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
od 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej obowiązuje „RODO” tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Ponieważ w Urzędzie Miasta przetwarzane są dane wszystkich mieszkańców Miasta oraz klientów Urzędu zasady ochrony tych danych muszą uwzględniać wszystkie dostępne metody ich zabezpieczenia. Oprócz zabezpieczeń fizycznych i teleinformatycznych ważne są również zabezpieczenia organizacyjne. Dlatego bardzo duży nacisk i wagę przykładamy do przygotowania i wdrożenia odpowiednich procedur oraz jak największej świadomości każdego pracownika samorządowego w zakresie obowiązków i odpowiedzialności, które na nas spoczywają.
Właściwe stosowanie zapisów Rozporządzenia ma dać gwarancję prawidłowej ochrony podstawowych praw i wolności każdej osoby, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych. Jeżeli pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miasta Mysłowice wzbudzi jakiekolwiek wątpliwości lub pytania mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, który zgodnie z Rozporządzeniem będzie monitorował przestrzeganie przepisów w Urzędzie Miasta Mysłowice.
Wszystkie osoby które powierzyły Urzędowi Miasta Mysłowice swoje dane osobowe informuję o tym, że:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Mysłowice z siedzibą w Urzędzie Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1 w Mysłowicach;

• Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – tel.: 32 31-71-245, e-mail.: m.patalag@um.myslowice.pl;

• Przetwarzanie danych osobowych w Urzędzie Miasta Mysłowice odbywa się na podstawie przepisów prawa uzasadniających konkretny cel przetwarzania, na podstawie zgody na przetwarzanie danych, w ramach podpisanej umowy, kiedy jest to niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby której dane dotyczą lub jest niezbędne do wykonania zadania publicznego realizowanego w interesie publicznym;

• Jeżeli realizacja celu przetwarzania danych tego wymaga dane osobowe mogą być przekazywane tzw. odbiorcom;

• Okres przechowywania danych w Urzędzie Miasta Mysłowice zależny jest od celu przetwarzania i przyporządkowanej mu kategorii archiwalnej;

• Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma następujące prawa:

1. dostępu do danych

2. sprostowania danych

3. usunięcia danych

4. ograniczenia przetwarzania danych

5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

6. przeniesienia danych

7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli na tej podstawie przetwarzanie następuje

8. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

• Jeżeli podanie danych jest wymogiem ustawowym albo umownym lub warunkiem zawarcia umowy, powinno to wynikać wprost z przepisów lub umowy;

• Jeżeli podanie danych jest dobrowolne konsekwencją niepodania danych może być niezrealizowanie celu dla którego miały być przekazane.