PZGiK

Portal PZGiK – serwis w technologi GEO-INFO i.Wniosek firmy Systherm. Udostępnia zbiór e-usług dedykowanych odbiorcom materiałów PZGiK w tym geodetom, mieszkańcom, inwestorom itp..
Dostęp do aplikacji GEO-INFO i.Wniosek możliwy jest na kilka sposobów.

Sposobem pierwszym jest wprowadzenie w oknie logowania poświadczeń (login oraz hasło), które nadane zostały przez pracownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Jeśli dany Użytkownik posiada już nadane poświadczenia do innej aplikacji internetowej z rodziny GEO-INFO (i.Kerg, i.Rzeczoznawca, i.Komornik etc.) w danym Ośrodku, może z nich skorzystać podczas logowania do aplikacji GEOINFO i.Wniosek.

Sposobem drugim jest wykorzystanie platformy ePUAP. Jeżeli Użytkownik decyduje się na logowanie z wykorzystaniem ePUAP zostanie przekierowany na stronę platformy, na której niezbędne okaże się uzupełnienie formularza z wymaganym identyfikatorem i hasłem. Za pośrednictwem platformy ePUAP istnieje również możliwość logowania przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego. W tym celu należy wybrać opcję ‘Zaloguj za pomocą certyfikatu kwalifikowanego’ a następnie postępować należy zgodnie z krokami prezentowanymi na ekranie. Po podaniu adresu e-mail (w kroku pierwszym) pobrać należy aplikację PZ Singer by następnie przystąpić do jej uruchomienia. W kroku drugim rozpocząć należy proces składania podpisu. W kroku trzecim przejść należy do aplikacji PZ Singer i postępować zgodnie z jej komunikatami. Po przejściu wszystkich kroków uderzyć należy w przycisk ‘Zaloguj mnie’ efektem czego będzie przekierowanie zalogowanego już Użytkownika do aplikacji GEO-INFO i.Wniosek.

Sposobem trzecim jest możliwość rejestracji nowego użytkownika bezpośrednio z poziomu aplikacji GEO-INFO i.Wniosek. W tym celu uderzyć należy w link ‘Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!’ widoczny na planszy logowania a następnie wypełnić należy pola prezentowane w oknie rejestracji ze szczególnym uwzględnieniem pól oznaczonych czerwoną gwiazdką. Pola oznaczone w ten sposób są polami obligatoryjnymi. Po uzupełnieniu pól w oknie rejestracji proces tworzenia nowego Użytkownika zakończyć należy uderzeniem w przycisk ‘Zapisz i zaloguj’.

INFORMACJA

Dla osób powierzających Urzędowi Miasta Mysłowice swoje dane osobowe w ramach rejestracji użytkownika w platformie „GEOINFO7 i.Wniosek”:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Mysłowice z siedzibą w Urzędzie Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1 w Mysłowicach.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – tel.: 32 31-71-245, e-mail.: m.patalag@um.myslowice.pl.
3. Przetwarzanie danych osobowych w Urzędzie Miasta Mysłowice odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych. Dane przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.
4. Celem przetwarzania danych jest potwierdzenie założenia konta i uzyskanie możliwości korzystania z programu.
5. Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom zewnętrznym którym jest : twórca oprogramowania Systherm-Info Sp. z o.o. ul. Złotowska 27, 60-189 Poznań.
6. Okres przechowywania danych w Urzędzie Miasta Mysłowice jest zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma następujące prawa:

1) dostępu do danych,

2) sprostowania danych,

3) usunięcia danych,

4) ograniczenia przetwarzania danych,

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

6) przeniesienia danych,

7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli na tej podstawie przetwarzanie następuje,

8) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych jest dobrowolne jednakże konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości założenia konta i korzystania z programu.
9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.